Re:zdjęcia

Home Forums Działy Hudy Park zdjęcia Re:zdjęcia

Administrator
Keymaster
Posted on 12 kwietnia 2005 at 02:29

Ago mo¿na zamieszcz±c zdjêcia w formie linków w ka¿dej ilo¶ci.
"£adowanie" zdjêæ na forum zostanie uruchomione wkrótce, ale tylko dla zarejestrowanych u¿ytkowników (jakim jestes wiêc nie problem).

Wkrótce bêdzie mo¿na publikowaæ na Pychotce swoje "blogi" (o tematyce kulinarnej :)- wiêc my¶le ¿e tam bêdzie lepsze miejsce do publikowania swoich zdjêæ ni¿ forum. Kiedy to nast±pi dok³adnie jeszcze niem wiem.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email