Re:Vjesja, jak Twój ogródek?

Home Forums Działy Hudy Park Vjesja, jak Twój ogródek? Re:Vjesja, jak Twój ogródek?

Katarzyna
Participant
Posted on 9 kwietnia 2005 at 13:25

A to mnie tymi ¶limakami zmartwi³a¶:( Bo ja te zwierz±tka bardzo lubiê (i wcale nie kulinarnie). Wzrusza mnie ich determinacja i bezbronno¶æ. Wiem, wiem, z¿eraj± ro¶liny, ale i tak je bardzo lubiê. Kiedy jestem u krewnych w czasie wakacji, co rano zrywam siê pierwsza i lecê do ogródka, zbieram ¶limaki, które nieostro¿nie wylaz³y z kryjówek i wynoszê je na ³±kê. Takie mam ma³e zboczenie. I nie pozwalam nikomu w mojej obecno¶ci ich zabijaæ.
Ale nie my¶l sobie, ¿e Ciê potêpiam, czy co¶. Nawet mi to do g³owy nie przysz³o. Dalej Ciê lubiê:)
A u mnie ro¶linki wzesz³y piêknie w skrzynkach, nied³ugo bêdê sia³a nastêpne ju¿ na balkonie. Lubiê moment, kiedy one zaczynaj± ¿yæ, wy³a¿± pracowicie z ziemi i prostuj± siê. Chyba powinnam mieæ dom z ogrodem (ciekawe, czy wtedy zmieni³by siê mój stosunek do ¶limaków?).

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email