Re:szkodliwość diety odchudzającej

Home Forums Działy Diety szkodliwość diety odchudzającej Re:szkodliwość diety odchudzającej

Katarzyna
Participant
Posted on 29 maja 2005 at 12:50

Kiedy¶ w przeci±gu dwóch tygodni schud³am 10 kilo (wynik ogromnego stresu). Postanowi³am ten fakt wykorzystaæ i zacz±æ uwa¿aæ na to, co jem. Minê³o prawie dwa lata, a ja mniej wiêcej trzymam wagê (chocia¿ po Wielkanocy troszke mi siê uty³o 🙁 ). Wiêc stwierdzenia tego naukowca s± chyba do¶æ daleko posuniêtym uogólnieniem. Myslê, ¿e ca³a tajemnica polega na zmianie stylu od¿ywiania. Na sta³e.
B.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email