Re:Roquefort robiony w domu

Home Forums Przepisy czytelników Szukam przepisu na…. Roquefort robiony w domu Re:Roquefort robiony w domu

Rafał
Participant
Posted on 16 sierpnia 2005 at 10:03

Dziêki serdeczne! Przejrza³em zaproponowane strony – trzeba siê w nie wg³êbiæ, poeksperymentowaæ i pochwaliæ (gdy siê uda), tudzie¿ podaæ przepis (jak wy¿ej). Nie pisa³em, ¿e piwo domowe siê nie uda, tylko ¿e jest to trudne i lepiej od razu zapytaæ tych, co je robi± i wiedz±, jakie pu³apki czekaj± na producenta.
Dlatego te¿ nie wierzê, ¿e domowy roquefort siê nie uda. Kultury grzybowe ³atwo siê ¶ci±ga z gotowego sera. Problem tylko w tym, jak przygotowaæ pó³produkt (i co ma nim byæ), jak i gdzie dodaæ ple¶ñ oraz jak i gdzie przechowywaæ.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email