Re:Roquefort robiony w domu

Home Forums Przepisy czytelników Szukam przepisu na…. Roquefort robiony w domu Re:Roquefort robiony w domu

Rafał
Participant
Posted on 18 sierpnia 2005 at 16:35

Oryginalna feta jest robiona wy³±cznie z mleka koziego. A pó³ ¶wiata je fetê krowi± i sobie to chwali. I tylko mniej lub bardziej autoryzowani dystrybutorzy urz±dzaj± w¶ciek³e awantury, ¿e tylko kozie, ¿e tylko tracka. Ale tylko z Tracji greckiej, bo Bu³garzy nie maj± generalnych importerów, którzy by krzyczeli.
Dok³adnie to samo jest z serami francuskimi. S± generalni przedstawiciele, to ich obowi±zkiem jest dbanie, by nikt nie ¶mia³ nazwaæ roqueforta roquefortem, a co najwy¿ej rokpolem.
Ale to tylko u nas. Niemcy i Anglicy takich problemów egzystencjalnych nie maj±. Znalaz³em parê stron z przepisami na m. in. camembert i brie. Musze tylko przet³umaczyæ i wykonaæ.
Ahe, za³o¿ê siê, ¿e roquefort z naszych sklepów, którego tak broni Anerite, w jaskini pod Combalou nigdy nie by³. Dojrzewa³ w innym miejscu, w którym temperaturê i wilgotno¶æ wyregulowano tak, by by³a dok³adnie taka sama, jak tam, gdzie byæ powinien.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email