Re:Przelicznik

Katarzyna
Participant
Posted on 28 marca 2005 at 11:37

Byæ mo¿e gra tu rolê ciê¿ar w³a¶ciwy obu kasz. Albo inna rzecz: kasza manna bardziej wype³nia ³y¿eczkê ni¿ gryczana, która ma du¿e ziarna, wobec tego prze¶witów miêdzy ziarenkami jest wiêcej, ni¿ w kaszce mannie, która wype³nia ³y¿eczkê prawie bez wolnej przestrzeni miêdzy ziarnami. Najpro¶ciej by³oby zwa¿yæ obie kasze, prawda? :laugh:
B.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email