Re:Podlasie

Home Forums Działy Polskie kuchnie regionalne Podlasie Re:Podlasie

Rafał
Participant
Posted on 15 sierpnia 2005 at 23:35

Za³ó¿my, ¿e sêkacz wymy¶lono w Niemczech, Skanii i na Podlasiu niezale¿nie od siebie. Bo je¶li nie, to mo¿e to byæ pomys³ niemiecki. Duñczycy, pustosz±cy Niemcy podczas Wojny Trzydziestoletniej podpatrzyli technologiê i zaadaptowali do siebie. A ich synowie, dostawszy siê do niewoli, choæby po bitwie nad Kumia³k± i pozostawszy u nas, zdradzili przepis naszym przodkom. Faktem jest wszak¿e, ¿e zarówno niemiecki, skañski jak i podlaski sêkacz ró¿ni± siê od siebie.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email