Re:Podlasie

Home Forums Działy Polskie kuchnie regionalne Podlasie Re:Podlasie

admin
Keymaster
Posted on 5 kwietnia 2005 at 20:56

Matko dwie godziny gotowania kartaczy, chyba bym umar³a z g³odu, ale warto poczekaæ.Je¿eli chodzi o kartacze to mam bardzo mi³e wspomnienia. By³am kiedy¶ na wycieczce po Suwalszczy¼nie, a tam wszêdzie oferowali kartacze do zjedzenia. My ludzie po³udnia zachodzili¶my w g³owê"co to s± te kartacze?" Po spróbowaniu okaza³o siê ,¿e s± naprawdê pyszne. Podawano je polane t³uszczem ze skwarkami lub tak jak na Litwie bo tam te¿ okaza³y sie regionaln± potraw±, z tym ¿e polane gêst± kwa¶n± ¶mietan± a do tego kwas chlebowy do picia. Mieszanka trochê niebezpieczna ale nikomu nic nie by³o.Gdy ju¿ wracalismy do domu kierowca autobusu zapytal mnie " no dobra z czego oni robia te kartacze bo niewiem co mam opowiedzieæ ¿onie"Wyja¶ni³am mu ¿e to takie du¿e pyzy z miêsem.Na drugi rok zawlok³am dzieci do Augustowa na wakacje no i obowi±zkowo musia³am zje¶æ kartacze. Co ciekawe w kilku knajpkach które szczyci³y sie regionalnym wystrojem kartacze by³y mro¿one(czytaj z fabryki) a tylko w jednej gdzie spodziewa³bym sie bardziej fastfoodowego jedzenia zjad³am pyszne kartaczedomowej roboty, miêsko by³o doprawione delikatnie majerankiem. ¦wietnie Ewo ¿e poda³a¶ przepis, w³±cze go do swego zbioru i sprubujê kiedy¶ ugotowaæ, zaskoczê znajomych oni pewnie te¿ nie jedli nigdy kartaczy.. Ga¼dzina.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email