Re:Partia Premiowa ::Grill::

Home Forums Re:Partia Premiowa ::Grill::

Eugeniusz
Participant
Posted on 4 kwietnia 2005 at 20:13

[b]Wykwintne ¶limaczki z polêdwiczek wieprzowych[/b]

Sk³adniki:
4 polêdwiczki wieprzowe
sól
pieprz
1 ma³e opakowanie ¶mietany
1 ³y¿ka majonezu
½ tubki pasty makrelowej lub np. ³osioiowej, sardelowej etc.
4-6 z±bków czosnku
kilka ³y¿eczek musztardy
8 patyczków do szasz³yków

Sposób wykonania:
Miêso umyæ, a nastêpnie ka¿d± z polêdwiczek przeci±æ w poprzek na oko³o 3-4 cienkie plastry. Miêso posoliæ i popieprzyæ.
Przygotowaæ sos ze ¶mietany, któr± nale¿y wymieszaæ z majonezem, past± rybna i kilkoma ³y¿eczkami musztardy. Dodaæ czosnek przeci¶niêty przez praskê sól i pieprz do smaku. W sosie powinien byæ wyczuwalny smak ryby i musztardy, wiêc nale¿y wed³ug gustu dopasowaæ jego smak, modyfikuj±c odpowiednio ilo¶ci poszczególnych sk³adników. Na desce u³o¿yæ p³asko plastry polêdwicy. Ka¿dy z nich posmarowaæ sosem, a nastêpnie zwin±æ poczynaj±c od wê¿szej strony, w swego rodzaju "¶limaczka". Na jedn± porcjê potrzebne bêd± 2 patyczki do szasz³yków. Miêso nale¿y nabiæ na patyk tak, by "¶limak" by³ ustawiony pionowo. Pierwszy patyczek nie wbijaæ po ¶rodku, tylko nieco wy¿ej, drugi za¶ ni¿ej. Zapobiegnie to przekrêcaniu "¶limaczka". Na jedn± porcjê przypadaæ bêdzie 3-4 "¶limaczków", które nale¿y nabiæ obok pierwszego. Tak wiêc na ka¿dej parze patyczków ma byæ nabitych ¶ci¶le obok siebie 3-4 polêdwice zwiniête w "¶limaka".
Wstawiæ do lodówki na oko³o 1-2 godzin. Miêso jest najsmaczniejsze pieczone na grill’u, mo¿e byæ jednak pieczone równie¿ na p³ycie kamiennej, w piekarniku, czy na patelni. Pozosta³y sos mo¿na u¿yæ do posmarowania miêsa ju¿ po upieczeniu.
autor: iwonaweiss

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email