Re:Partia Premiowa ::Grill::

Home Forums Re:Partia Premiowa ::Grill::

Eugeniusz
Participant
Posted on 4 kwietnia 2005 at 19:36

[b]Pomidory grill’owane z tymiankiem i parmezanem[/b]

Sk³adniki:
4 ¶rednie pomidory (po oko³o 20dag)
4 ga³±zki tymianku
ma³y kawa³eczek ¶wie¿ego parmezanu
odrobina oliwy z oliwek
ewentualnie:
sól
¶wie¿o zmielony pieprz

Sposób przyrz±dzenia:
Pomidory umyæ. Spodnie czê¶ci posmarowaæ oliw± i u³o¿yæ na tacce do pieczenia warzyw na grill’u. Na górze pomidora naci±æ niezbyt g³êboki krzy¿, który pod wp³ywem ciep³a zacznie siê powiêkszaæ. W rozkrojonego pomidora w³o¿yæ ga³±zkê tymianku i posypaæ du¿ymi wiórkami parmezanu, przygotowanymi za pomoc± no¿a-³opatki do serów, lub ewentualnie tartym parmezanem. Grill’owaæ do momentu, a¿ pomidor bêdzie miêkki, a ser siê rozpu¶ci. Podawaæ z sol± i ¶wie¿o mielonym pieprzem, choæ nie jest to konieczne.
autor: iwonaweiss

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email