Re:Partia nr 9

Home Forums Re:Partia nr 9

Mateusz
Participant
Posted on 26 marca 2005 at 21:16

"Pstr±g na niebiesko"

Sk³adniki:
1 pstr±g
1 szklanka czerwonego wina
2 szklanki wody
1 ³y¿ka octu
w³oszczyzna (2 marchewki, 1 pietruszka, 0.5 selera)
1 ³y¿ka mas³a
sól

Sposób wykonania:
Do g³êbokiego garnka wlaæ wodê i czerwone wino (w proporcji 2 czê¶ci wody na 1 czê¶æ wina), dodaæ octu, sól i obran±, umyt± i pokrojon± w³oszczyznê. Gotowaæ 10 minut po czym zdj±æ garnek z ognia i w³o¿yæ oczyszczonego pstr±ga, który natychmiast zb³êkitnieje. Postawiæ garnek ponownie na ogniu i wolno gotowaæ 30 minut nie dopuszczaj±c do wrzenia. Nastêpnie wyj±æ pstr±ga i posmarowaæ mas³em, ¿eby b³yszcza³. Podawaæ z majonezem lub innym sosem nadaj±cym siê do ryb.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email