Re:Partia nr 9

Home Forums Re:Partia nr 9

Mateusz
Participant
Posted on 26 marca 2005 at 21:05

"Ryba duszona z chrzanem"

Sk³adniki:
ok. 1 kg ryby (sandacz, szczupak, pstr±g)
0.5 szklanki tarego chrzanu
4 ³y¿ki mas³a
0.5 szklanki ¶mietany
sól

Sposób wykonania:
Rybê oskrobaæ, oprawiæ, pokrajaæ w dzwonka, posoliæ. U³o¿yæ w rondlu (w jedej, a jeszcze lepiej w dwóch warstwach), przek³adaj±c mas³em i tartym chrzanem, zalaæ ¶mietan±. Dusiæ na wolnym ogniu. Nale¿y uwa¿aæ, aby ryba nie rozsypa³a siê i nie przywar³a do rondla (trzeba nim potrz±saæ od czasu do czasu).

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email