Re:Partia nr 9

Home Forums Re:Partia nr 9

Eugeniusz
Participant
Posted on 24 marca 2005 at 19:29

[b]Ciasteczka kocie jêzyczki[/b]

Sk³adniki:
5 ³y¿ek m±ki
10 dag cukru pudru
12,5 dag miêkkiego mas³a
1 jajko
1 ¿ó³tko
parê ³y¿eczek konfitury z ró¿y

Sposób przyrz±dzenia:
Mas³o zmiksowaæ na pulchn± masê, dodaæ ca³e jajko, ¿ó³tko, cukier puder i m±kê, dalej miksowaæ a¿ powstanie jednolite ciasto, do¶æ lu¼ne.
Rozgrzaæ piekarnik do 190 stopni.
Za pomoc± ³y¿eczki formowaæ d³ugie, p³askie paluszki, uk³adaæ na blaszce wy³o¿onej pergaminem. Zachowaæ spore odstêpy.
Piec do lekkiego zrumienienia brzegów, ok. 5-7 minut. Paluszki rozlej± siê w piecu na szersze znacznie placki. Czas pieczenia zale¿y od grubo¶ci na³o¿onego ciasta. Je¶li siê zbytnio je wysuszy (i zbr±zowi) &8211; nie dadz± siê zwin±æ.
Wyjmowaæ po jednym, podwa¿aj±c je ³opatk± i póki gor±ce, zwijaæ w ro¿ek. Kiedy ro¿ki ostygn± w³o¿yæ w ¶rodek konfiturê z ró¿y.
Ca³a trudno¶æ tego przepisu to konieczno¶æ zwijania placuszków na gor±co; troszkê mog± nasze palce to odczuæ.
autor: Jotka

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email