Re:Partia nr 9

Home Forums Re:Partia nr 9

Eugeniusz
Participant
Posted on 24 marca 2005 at 18:45

[b]Bu³eczki irlandzkie[/b]

Sk³adniki:
50 dag m±ki
p³aska ³y¿eczka sody
p³aska ³y¿eczka soli
ok. pó³torej szkl. ma¶lanki
ewent. 2 ³y¿ki ¶wie¿ych zió³

Sposób przyrz±dzenia:
To szalenie proste: do miski wsypujemy m±kê, sodê i sól, lekko mieszamy, nastêpnie dodajemy zio³a – w zale¿no¶ci od indywidualnych upodobañ – polecam zielon± cebulkê lub natkê pietruchy, i do wszystkiego wlewamy ma¶lankê. Najlepiej robiæ to stopniowo, ¿eby nie przesadziæ z ma¶lank±, wszystko mieszaj±c, tak, aby siê ³adnie poskleja³o. Ciasta nie trzeba specjalnie wyrabiaæ, ca³y urok w jego "asymetrii". Wyk³adamy je na posypan± m±k± stolnicê i formujemy prostok±t o grubo¶ci ok. 3 cm. Smarujemy rozpuszczonym t³uszczykiem i kroimy na 12 mniej wiêcej kwadaratowych bu³eczek. Uk³adamy je na wy³o¿onej papierem lub nat³uszczonej blaszce i pieczemy w dosyæ mocno nagrzanym piecyku (200-210 stopni) do piêknego przyrumienienia, co trwa ok.20 minut. Najpyszniejsze s± jeszcze ciep³e z mase³kiem!
Z ciasta mo¿na te¿ uformowaæ chlebek – uklepaæ po prostu nieco d³u¿szy prostok±t.
autor: Dalena

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email