Re:Partia nr 9

Home Forums Re:Partia nr 9

Eugeniusz
Participant
Posted on 24 marca 2005 at 18:45

[b]Buchty dro¿d¿owe[/b]

Sk³adniki:
50 dag (2 1/2 szklanki) m±ki,
3 ¿ó³tka,
1 jajo,
15 dag (8 ³y¿ek) cukru,
5 dag dro¿d¿y,
1 szklanka mleka,
10 dag margaryny,
3 ³y¿ki oliwy,
szczypta soli,
20-30 dag powide³, marmolady, konfitur lub d¿emu,
cukier puder i cukier waniliowy do posypania,
t³uszcz do formy

Sposób przyrz±dzenia:
Przygotowaæ rozczyn z dro¿d¿y, czê¶ci letniego mleka, odrobiny cukru i m±ki. Pozostawiæ do wyro¶niêcia ¯ó³tka i jajo utrzeæ z cukrem. T³uszcz roztopiæ. Do m±ki dodaæ utarte jaja, wyro¶niêty rozczyn, resztê mleka i szczyptê soli. Ciasto wyrobiæ drewnian± ³y¿k±. Gdy wszystkie sk³adniki dok³adnie siê po³±cz±, dodaæ roztopiony t³uszcz i wyrabiaæ do czasu, a¿ ciasto zacznie odstawaæ od ³y¿ki i od brzegów naczynia. Ciasto przykryæ i pozostawiæ w ciep³ym miejscu do wyro¶niêcia. Gdy wyro¶nie, nabieraæ du¿± ³y¿k± i k³a¶æ na d³oni nat³uszczonej oliw±. Formowaæ kr±¿ki. W ka¿dym kr±¿ku zrobiæ palcem wg³êbienie, wype³niæ je ³y¿eczk± powide³ lub d¿emu, zalepiæ i uformowaæ kulê. Kule uk³adaæ jedn± obok drugiej (tak, aby przylega³y do siebie) w nat³uszczonej tortownicy lub rondlu. Pozostawiæ w ciep³ym miejscu do wyro¶niêcia. Piec w ¶rednio gor±cym piekarniku 40-50 min. Ciasto ostudziæ, wyj±æ z formy, podzieliæ na czê¶ci i posypaæ cukrem pudrem wymieszanym z cukrem waniliowym Buchty mo¿na spo¿ywaæ na gor±co polane sokiem lub sosem waniliowym.
autor: Z.Wodecki

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email