Re:Partia nr 8

Home Forums Re:Partia nr 8

Eugeniusz
Participant
Posted on 23 marca 2005 at 20:53

[b]Sma¿ona skórka pomarañczowa[/b]

Sk³adniki:
– skórki z 6 pomarañczy,
– 1/2 kg cukru,
– 1 litr wody.

Sposób wykonania:
1) Skórki myjemy porz±dnie i wk³adamy do namoczenia. Podczas moczenia, co najmniej raz zmieniamy wodê na ¶wie¿±. Mo¿na je moczyæ do 2 dni. Jednak doba w zupe³no¶ci wystarcza. Porz±dnie odcedzamy z wody przed dalszym ci±giem pracy.

2) Na ogniu nastawiamy syrop. Do 1 litra wody wsypujemy cukier. Gdy siê rozpu¶ci i zagotuje, wk³adamy odcedzone skórki pomarañczowe. Gotujemy powoli, a¿ syrop zacznie gêstnieæ, a skórki przybior± ³adny, nieco szklisty kolor. Skórka staje siê miêkka i elastyczna. Trwa to ponad godzinê. W rezultacie otrzymujemy do¶æ gêsty syrop z miêkk± skórkê pomarañczow±.

3) Na g³adk± i czyst± powierzchniê – najlepiej szklan± lub marmurow± – wyk³adamy skórki wraz z otaczaj±cym j± lukrem. Uk³adamy je p³asko i pozostawiamy do obeschniêcia. Gdy powierzchnia skórki stanie siê sta³a, mo¿emy j± pokroiæ na drobno i w³o¿yæ do s³oika – uk³adaj±c do¶æ gêsto. Mo¿emy powk³adaæ ca³e kawa³ki skórki i kroiæ je dopiero przed u¿yciem. S³oik nale¿y szczelnie zamkn±æ, aby skórka pozosta³a elastyczna.

4) Je¶li lubicie ¶wie¿e orzechy w s³odkiej skorupce, w reszcie lukru, który pozosta³ w garnuszku, mo¿na usma¿yæ kilka orzechów laskowych. Podajemy je wraz innymi bakaliami.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email