Re:Partia nr 6

Home Forums Re:Partia nr 6

Lidia
Participant
Posted on 15 marca 2005 at 18:50

Surówka z kapusty w³oskiej i papryki
Sk³adniki:
2 g³ówki kapusty w³oskiej ( 2 kg)
2 papryki: ¿ó³ta i czerwona (30 dag)
2 cebule (15 dag)
2 ³y¿eczki soli
Sposób wykonania:
Kapustê oczy¶ciæ z uszkodzonych li¶ci, umyæ i cieniutko poszatkowaæ. Papryki umyæ, os±czyæ, oczy¶ciæ z gniazd nasiennych i drobno posiekaæ. W glinianym wyparzonym garnku uk³adaæ warstwami kapustê, paprykê, cebulê. Warstwy przesypywaæ sol± i lekko ugniataæ. Na wierzchu po³o¿yæ talerzyk i obci±¿yæ go wyparzonym kamieniem lub s³oikiem nape³nionym wod±. Kapustê odstawiæ na 3-4 dni do ukiszenia. Surówkê mo¿na pasteryzowaæ.
Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez lidl

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email