Re:Partia nr 6

Home Forums Re:Partia nr 6

Lidia
Participant
Posted on 15 marca 2005 at 04:13

Piwna polewka po staropolsku
Sk³adniki:
4 szklanki jasnego piwa
3 ¿ó³tka
3 ³y¿ki ¶mietany
10 dag cukru
kawa³ek cynamonu
kilka go¼dzików
15-20 dag bia³ego sera
Sposób wykonania:
Go¼dziki i cynamon ut³uc w mo¼dzierzu, ale nie na proszek. ¯ó³tka utrzeæ z cukrem do bia³o¶ci. Piwo wlaæ do emaliowanego lub kamionkowego rondla, dodaæ przygotowane przyprawy, zagrzaæ. Powinno byæ bardzo gor±ce, ale nie wolno go doprowadziæ do zawrzenia. Podgrzaæ w przykrytym rondlu. Ubite ¿ó³tka wymieszaæ ze ¶mietan±. Do przygotowanej mieszaniny wlewaæ gor±ce piwo w trakcie ustawicznego mieszania, nastêpnie podgrzaæ kilka minut, stale mieszaj±c i uwa¿aj±c , ¿eby zupa nie zawrza³a. Lekko obsuszony (doskonale wyci¶niêty bia³y ser) pokroiæ w drobn± kostkê, wyporcjowaæ na g³êbokie talerze lub do fili¿anek do zupy, natychmiast zalaæ gor±c± zup± i od razu podawaæ.
Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez lidl

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email