Re:Partia nr 6

Home Forums Re:Partia nr 6

Mateusz
Participant
Posted on 13 marca 2005 at 19:12

"Galaretka z wieprzowiny"

Sk³adniki:
1 ³eb wieprzowy
4 nó¿ki wieprzowe
0.75 kg miêsa wieprzowego
w³oszczyzna (2 marchewki, 2 cebule, 1 pietruszka, 1 seler, 1 por)
sól, pieprz
5 go¼dzików
ocet
olej

Sposób wykonania:
£eb wieprzowy, nogi i miêso od karku ugotowaæ z w³oszczyzn± i sol±. Wyj±æ wszystkie ko¶ci, odrzuciæ skórê, miêso drobniutko pokrajaæ, w³o¿yæ do rondla, wrzuciæ drobno posiekan± cebulê, kilka ut³uczonych go¼dzików, trochê pieprzu, soli, zalaæ wywarem, w którym siê miêso gotowa³o, tyle tylko, aby go pokry³o. Mieszaæ ostro¿nie, aby nie przywar³o do rondla. Gdy siê ugotuje, roz³o¿yæ na g³êbokiej misie serwetê namoczon± i wyci¶niêt± z wrz±cej wody, prze³o¿yæ na ni± miêso z rondla i zwi±zaæ sznurkiem tu¿ nad miêsem, po³o¿yæ zwi±zaniem do góry miêdzy dwie deski i nacisn±æ kamieniem. Nazajutrz wydobyæ z serwety i po³o¿yæ w zimnym miejscu.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email