Re:Partia nr 6

Home Forums Re:Partia nr 6

Marcin
Participant
Posted on 12 marca 2005 at 19:00

PIECZEÑ CIELÊCA MARYNOWANA

2 kg cielêciny z ud¼ca bez ko¶ci,
2 szklanki mleka,
3 cebule,
3 marchewki,
2 pietruszki,
por,
1/2 selera,
sól;

Szklanka winnego octu (lub bia³ego wina), 3-4 go¼dziki, po 6-8 ziarenek ziela angielskiego i pieprzu, szczypta cukru;
U³o¿yæ cielêcinê w kamiennym garnku, zalaæ przegotowanym mlekiem i na 2 dni wstawiæ na najni¿sz± pó³kê w lodówce. Z podanych sk³adników i szklanki wody zagotowaæ marynatê.
Miêso wyj±æ, osuszyæ, ponownie u³o¿yæ w kamiennym garnku, zalaæ marynat±. Przykryæ, przycisn±æ talerzykiem i marynowaæ 3-4 dni codziennie przewracaj±c.
Wyjête z marynaty miêso op³ukaæ, osuszyæ, natrzeæ sol±. Obrane i umyte jarzyny drobno pokroiæ, w³o¿yæ do rondla, zalaæ marynat±. Cielêcinê ciasno zwin±æ, zwi±zaæ nitk±, w³o¿yæ do jarzyn. Gotowaæ na ma³ym ogniu 1 1/2 – 2 godzin. Je¶li p³ynu bêdzie za ma³o, dodaæ ocet wymieszany z wod± lub kieliszek bia³ego wina. Zostawiæ w wywarze do ostygniêcia.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Cinek

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email