Re:Partia nr 6

Home Forums Re:Partia nr 6

Marcin
Participant
Posted on 12 marca 2005 at 18:50

SZNYCEL WIEDEÑSKI

4 du¿e kotlety cielêce,
30 g m±ki, 1/2 ³y¿eczki soli,
1/4 ³y¿eczka pieprzu,
1 jajko,
6 ³y¿ek tartej bu³ki,
4 ³y¿ki oleju,
4 ³y¿ki mas³a.

Kotlety umyæ pod bie¿±c± zimn± wod±, dok³adnie osuszyæ za pomoc± rêcznika kuchennego, nastêpnie lekko rozgnie¶æ. Przygotowaæ 3 p³askie talerze. Na jednym wymieszaæ m±kê z sol± i pieprzem, na drugim rozk³óciæ jajko, na trzeci wysypaæ tart± bu³kê. Miêso obtoczyæ w m±ce, nastêpnie zanurzyæ w jajku, obtoczyæ w tartej bu³ce, panierkê lekko docisn±æ. Olej i mas³o rozgrzaæ na patelni. Sznycle sma¿yæ na wolnym ogniu 8-10 minut. Nale¿y je czêsto obracaæ.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Cinek

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email