Re:Partia nr 5

Home Forums Re:Partia nr 5

Edyta
Participant
Posted on 12 marca 2005 at 15:24

[b]P±czki[/b]

[i]Sk³adniki:[/i]
1/2 kg m±ki
1 szklanka mleka
6-8 dag cukru
cukier puder
6 ¿ó³tek
esencja rumowa
1 p³aska ³y¿eczka soli
10 dag mas³a lub margaryny
t³uszcz do sma¿enia
konfitury

[i]Sposób wykonania:[/i]
Z m±ki odsypaæ 1/4 czê¶æ, rozmieszaæ j± z mlekiem i dodaæ 6-8 dag dro¿d¿y. Odstawiæ na godzinê. Gdy wyro¶nie wlaæ do reszty m±ki, dodaæ cukier puder, 6 ¿ó³tek , esencjê rumow± oraz sól. Wyrobiæ bardzo dok³adnie. Pod koniec dodaæ roztopione mas³o. Jeszcze raz wyrobiæ. Przykryæ ciasto ¶ciereczk± , postawiæ w ciep³ym miejscu i odczekaæ oko³o godziny. Gdy uro¶nie nabieraæ ³y¿k± , rozp³aszczaæ palcami i nak³adaæ do ¶rodka gêst± konfiturê. Zasklepiæ formuj±c kulkê. Po³o¿yæ na oprószanej m±k± stolnicy lub serwecie zalepion± stron± w dó³. Przykryæ serwet±.
W rondlu rozgrzaæ t³uszcz i wk³adaæ zalepion± strona do do³u, a gdy siê zarumieni± obracaæ (najlepiej widelcem). Wyjmuj±c os±czyæ z t³uszczu, posypaæ cukrem pudrem.

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)

Post edited by: mudzia, at: 2005/03/12 12:24

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email