Re:Partia nr 5

Home Forums Re:Partia nr 5

Mateusz
Participant
Posted on 12 marca 2005 at 13:21

"¯eberka z gruszkami"

Sk³±dniki:
1 kg ¿eberek wieprzowych
1 l kompotu gruszkowego
3 ³y¿ki oleju
sól, pieprz do smaku
przecier pomidorowy

Sposób wykonania:
¯eberka natrzeæ sol± i pieprzem, posmarowaæ przecierem pomidorowym. Obsma¿yæ, ¿eberka ze wszystkich stron na rozgrzanym t³uszczu, w g³êbszym rondlu. Odcedziæ gruszki, kompot wlaæ do miêsa. Dusiæ pod przykryciem oko³o godziny, a¿ miêso nabierze delikatnej miêkko¶ci, a sos czê¶ciowo odpauje. Pod koniec dodaægruszki: w ca³o¶ci b±d¼ pokrojone w paski. Wy³o¿yæ na pó³misek ozdabiaj±c gruszkami. Je¿eli sos jest za rzadki, ³y¿eczkê m±ki kartoflanej rozmieszac z ma³± ilo¶ci± zimnej wody i dolaæ do sosu. Zagotowaæ, wlaæ do sosjerki i podaæ. Zamiast gruszek mo¿na u¿yæ ¶liwek suszonych i kompotu ¶liwkowego, lub wody z wymoczonych ¶liwek suszonych.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email