Re:Partia nr 5

Home Forums Re:Partia nr 5

Mateusz
Participant
Posted on 12 marca 2005 at 11:54

"Gê¶ po Polsku faszerowana jab³kami"

Sk³adniki:
1 gê¶
1 kg jab³ek
2 z±bki czosnku
1 ³yzka mejeranku
kilka ga³±zek natki pietruszki
sól, pieprz

Sposób wykonania:
Gê¶ oczy¶ciæ, umyæ, natrzeæ w ¶rodku i na zewn±trz majerankiem i czosnkiem roztartym z sol±, po czym odstawiæ w ch³odne miejsce co najmniej na 1 godzinê (mo¿na na noc). Jab³ka obraæ, pokroiæna æwiartki i oczy¶ciæz gniazd nasiennych, gê¶ nape³niæ jab³kami, zaszyæ, w³ozyæ do brytfanny i podlaæ 5 ³y¿kami wody. Piec oko³o 1.5 godziny pocz±tkowo w temperaturzez 250 C. Czêsto podlewaæ wytworzonym sosem. W po³owie pieczenia zmniejszyæ ogieñ. Upieczon± gê¶ podzieliæ na porcje, u³o¿yæna pó³misku, ob³o¿yæ jab³kami i polaæ osem do pieczenia. Pozosta³y sos podaæ w sosjerce. Potrawê ozdobiæ ga³±zkami natki pieruszki.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email