Re:Partia nr 5

Home Forums Re:Partia nr 5

marek
Participant
Posted on 11 marca 2005 at 23:04

[color=#FF0000][b]"Konkurs i zasady
Zasady:
1. (……)
2. Nie bêd± dopuszczane do konkursu przepisy, które zamykaj± siê w kilku s³owach, których jedynym celem jest zwiêkszanie szans pisz±cego."
3. (……)[/b][/color]

Czytaj±c ostatnie przepisy odnoszê wra¿enie ¿e s± one fragmentami ca³ych przepisów, s± pisane na kolanie. [color=#FF0000]Nie dopuszczam ich do udzia³y w konkursie.[/color]

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email