Re:Partia nr 4

Home Forums Re:Partia nr 4

Paulina
Participant
Posted on 11 marca 2005 at 12:43

"Placki ziemniaczane z bursznic±"

Sk³adniki:

12 ziemniaków
1 ³y¿ka sto³owa m±ki
3 ³y¿ki sto³owe oleju
3/4 szklanki cukru
200 g bursznicy w zalewie

Sposób wykonania:

Ziemniaki obraæ i zetrzeæ na tarce o ma³ych otworach.Do tej masy dodaæ sól oraz m±kê wszystko wymieszaæ i sma¿yæ.Brusznicê oddzieliæ od soku,który nale¿y zagotowaæ z cukrem,w³o¿yæ do niego brusznicê i podaæ do placków ziemniaczanych.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Paula__18 :):)

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email