Re:Partia nr 4

Home Forums Re:Partia nr 4

Paulina
Participant
Posted on 10 marca 2005 at 23:56

"Placek dro¿d¿owy"

Sk³adniki:

2 szklanki mleka
15 dag dro¿d¿y
6 ¿ó³tek
kostka margaryny
6 szklanek m±ki

Sposób wykonania:

2 szklanki mleka ogrzaæ i dodaæ 15 dag dro¿d¿y,6 ¿ó³tek,stopion± kostkê margaryny wymieszaæ.Masê dodaæ do 6 szklanek m±ki wyrobiæ ciasto.W³o¿yæ zawiniête w serwetkê do garnka z zimn± wod± a¿ wyp³ynie na wierzch.Wyrabiaæ.
Rozci±gn±æ ciasto na blasze u³o¿yæ warstwê owoców i piec oko³o 1 godziny.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Paula__18 😛

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email