Re:Partia nr 4

Home Forums Re:Partia nr 4

Mateusz
Participant
Posted on 11 marca 2005 at 15:06

"Szasz³yk z kurczaka"

Sk³adniki:
1 du¿y kurczak
oko³o 20 plasterków wêdzonego boczku
15dag pieczarek
4 ³y¿ki smalcu do sma¿enia
posiekana natka pietruszki

Sposób wykonania:
Miêso podzieliæ na niewielkie kawa³eczki. Ka¿dy posoliæ, oprószyæ pieprzem, zawin±æ w plasterek boczku. Na szpikulec nak³adaæ krojon± na pó³ pieczarkê i tak na przemian, kurczaka i pieczarkê. Sma¿yæ na gor±cym t³uszczu oko³o 15 minu.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email