Re:Partia nr 4

Home Forums Re:Partia nr 4

Mateusz
Participant
Posted on 11 marca 2005 at 14:51

"Soczewica"

Sk³adniki:
0.5 kg soczewicy
1 ³¿ka mas³a
1 ³y¿ka m±ki
1 ³y¿ka octu
1 ³y¿ka cukru
sól

Sposób wykonania:
Soczewicê zagotowaæ w sporym garnku, odlaæ wodê, przep³ukaæ na sicie zimn± wod±, w³o¿yæ do garnka, dolaæ ciep³ej wody i gotowaæ na wolnym ogniu oko³o 30-45 minut. Gdy bêdzie miêkka, posoliæ i odcedziæ. Rozpu¶ciæ na patelni ³y¿kê mas³a, dodaæ ³y¿kê m±ki, rozetrzeæ, dolaæ ocet i sok z soczewicy, wymieszaæ, dodaæ ³y¿kê upalonego na suchej patelni cukru, wymieszaæ sos z soczewic± i podaæ.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email