Re:Partia nr 4

Home Forums Re:Partia nr 4

Mateusz
Participant
Posted on 11 marca 2005 at 14:44

"Kalarepa gotowana"

Sk³adniki:
4-5 sztuk kalarepy
1 ³y¿ka mas³a, soli
1 ³y¿ka m±ki
0.25 szklanki wody

Sposób wykonania:
Kalarepê obraæ i pokroiæ w kostkê, ugotowaæ w osobnej wodzie. Odcedziæ, w³o¿yæ do rondla, dolaæ wody, odrobinê posoliæ, w³o¿yæ kawa³ek mas³a lub dusiæ a¿ bedzie miêkka. Pod koniecduszenia dodaæ ³y¿kê m±ki lub bu³ki tartej, wymieszaæ, chwilê jeszcze poddusiæ i podawaæ.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email