Re:Partia nr 3

Home Forums Re:Partia nr 3

Katarzyna
Participant
Posted on 7 marca 2005 at 21:39

Oponki dro¿d¿owe w s³odkiej polewie

Sk³ad:
50 dkg m±ki
1 jajko
1 szklanka letniego mleka
3 dkg dro¿d¿y
1 ³y¿ka cukru waniliowego
skórka otarta z 1/2 cytryny
2 ³y¿ki oleju
4 ³y¿ki cukru
sól
1 l oleju do sma¿enia
lukier mleczny: 25 dkg cukru
1/2 szklanki mleka
1 opakowanie cukru waniliowego
5 dkg mas³a

Sposób wykonania:
M±kê przesiewamy do miski. Robimy w m±ce wg³êbienie, wk³adamy w nie pokruszone dro¿d¿e, cukier waniliowy i wlewamy kilka ³y¿ek mleka. Pozostawiamy zaczyn pod przykryciem do wyro¶niêcia na ok. 15 min. Dodajemy olej, cukier, jajko, resztê mleka, szczyptê soli oraz skórkê z cytryny i wyrabiamy g³adkie ciasto. Formujemy z ciasta kulê i pozostawiamy na ok. 30 min w ciep³ym miejscu do wyro¶niêcia. Ciasto rozwa³kowujemy na grubo¶æ ok. 1 cm, wycinamy z niego kr±¿ki o ¶rednicy ok. 10 cm, a na ¶rodku ka¿dego kr±¿ka – otwór o ¶rednicy ok. 4 cm. Powsta³e oponki zostawiamy do wyro¶niêcia na ok. 30 min. lukier mleczny – wszystkie jego sk³adniki umieszczamy w garnku i podgrzewamy na ma³ym ogniu, ci±gle mieszaj±c, a¿ do zagotowania. Gotujemy lukier jeszcze 1-2 min od chwili wrzenia i zestawiamy z ognia. Oponki sma¿ymy na z³oty kolor, k³ad±c na mocno rozgrzany g³êboki olej. Os±czamy z t³uszczu na papierowym rêczniku i pokrywamy lukrem.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email