Re:Partia nr 2

Home Forums Re:Partia nr 2

Katarzyna
Participant
Posted on 7 marca 2005 at 02:55

Kalafior sma¿ony w cie¶cie

Sk³ad:
du¿y kalafior (ok.1 kg)
15 dkg m±ki
pó³ szklanki wytrawnego bia³ego wina
jajko
³y¿ka oliwy
sól
t³uszcz do g³êbokiego sma¿enia

Sposób wykonania:
Op³ukany kalafior gotowaæ 10 minut w osolonej, wrz±cej wodzie. Ostudziæ, podzieliæ na ró¿yczki. Z m±ki, oliwy i wina (mo¿e byæ woda) przygotowaæ gêste ciasto. Zanurzaæ w cie¶cie ró¿yczki kalafiorów i sma¿yæ w gor±cym t³uszczu na z³oty kolor.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email