Re:Partia nr 2

Home Forums Re:Partia nr 2

Katarzyna
Participant
Posted on 7 marca 2005 at 02:43

Pomidory nadziewane krewetkami

sk³ad:
12 pomidorów ¶redniej wielko¶ci
puszka krewetek(mog± byæ swie¿e podsmazone)
ma³y s³oik majonezu
g³ówka sa³aty
sól

Sposób wykonania:
Umyte pomidory wydr±¿yæ ma³± ³y¿eczk± po ¶ciêciu wierzchu. Posoliæ w ¶rodku i zostawiæ na 30 min. Puszkê nak³uæ i zostawiæ otworem na dó³, aby ¶ciek³ sok. Odcedzone krewetki wymieszaæ z majonezem i na³o¿yæ do wnêtrza pomidorów. Ka¿dy pomidor owin±æ w umyty li¶æ sa³aty i u³o¿yæ na pó³misku. Podawaæ jako przystawkê.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email