Re:Partia nr 2

Home Forums Re:Partia nr 2

Katarzyna
Participant
Posted on 6 marca 2005 at 21:35

Pasta z soczewic± i orzechami

Sk³ad:
fili¿anka zielonej soczewicy
pó³ fili¿anki posiekanych orzechów w³oskich
2 ³y¿eczki musztardy Dijon
1 ³y¿ka octu winnego czerwonego
ostra czerwona papryka
sól i pieprz

Sposób wykonania:
Soczewicê op³ukaæ i zalaæ zimn± wod± i zagotowaæ, a¿ nasiona bêd± miêkkie (ok. 30 min). Odcedziæ nasiona i miksowaæ z reszt± sk³adników, a¿ do uzyskania g³adkiej masy. Doprawiæ do smaku sol± pieprzem i papryk±.
Je¶li pasta bêdzie zbyt sucha mo¿emy dodaæ odrobinê przegotowanej wody.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email