Re:Partia nr 11

Home Forums Forum Konkursowe Drugi Konkurs Pychotki Partia nr 11 Re:Partia nr 11

Eugeniusz
Participant
Posted on 15 kwietnia 2005 at 17:33

[b]Bulion z miêsa wo³owego[/b]

Sk³adniki:
1,5 kilo miêsa wo³owego
1-2 cebuke
2-3 marchwi
1-2 pietruszki
0,5 selera
pora
zielona piertuszka
sól
Mo¿na te¿ dodaæ 1/2 btukwi,2 bia³ka do oczyszczenia

Sposób przyrz±dzenia:
Chc±c mieæ mocny bulion,trzeba braæ 40 deko miêsa na osobê;
na l¿ejszy 20 deko dostatecznie.
Najlepsze do tego miêso- krzy¿ówka i szponder.
Wymyæ czysto miêso w gor±cej wodzie, zalaæ zimn± i gotowaæ kwadrans ci±gle szumuj±c.Wyj±æ miêso,op³ukaæ, bulion przecedziæ i znowu w nim miêso gotowaæ z ró¿n± w³oszczyzn±, z pocz±tku na wielkim,potem na wolnym ogniu.
Na wydaniu odstawiæ,ostudziæ, w³o¿yæ parê rozbitych bia±ek i znowu powoli ogrzewaæ.Skoro bia³ka ¶ci±gm±, przecedziæ przez setwetkê, a bêdzie bulion klarowny. Przy uwa¿nym gotowaniu mo¿na siê obej¶æ bez bia³ek,wystrzegaæ siê tylko nale¿y,aby nie zbieg³, przez co bêdzie mêtny i niesmaczny. Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e bulion soli siê zaraz po zszumowaniu go, a cebulê wk³ada siê po uprzednim upieczeniu jej na blasze.
autor: europa112

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email