Re:Partia nr 11

Home Forums Forum Konkursowe Drugi Konkurs Pychotki Partia nr 11 Re:Partia nr 11

Mateusz
Participant
Posted on 15 kwietnia 2005 at 14:13

"Topielec"

Sk³adniki:
50 dag m±ki
10 dag dro¿d¿y
20 dag cukru
5 ³y¿ek mleka
20 dag mas³a
3 jajka
t³uszcz do smarowania formy

Sposób wykonania:
Odsypaæ 0.5 szklanki m±ki i odstawiæ. Jajka i cukier utrzeæ do bia³o¶ci, dodaæ dro¿d¿e ukrêcone z ³y¿eczka cukru, resztê m±ki, mleko i stopione mas³o. Wszystkie sk³adniki zagnie¶æ, lekko wyrobiæ i uformowaæ kulê. W³o¿yæ j± do naczynia z wod± o temperaturze pokojowej. Po up³ywie 3-5 godzin kula wyp³ynie na powierzchniê. Po wy³owieniu odcisn±æ j± z wody, dodaæ 0.5 szklanki m±ki i wyrobiæ. U³o¿yæ na wysmarowanej mas³em i wysypanej tarta bu³k± blasze i postawiæ w ciep³ym miejscu od wyro¶niêcia. Piec ¶rednio gor±cym piekarniku oko³o 3-40 minut.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email