Re:Partia nr 11

Home Forums Forum Konkursowe Drugi Konkurs Pychotki Partia nr 11 Re:Partia nr 11

Mateusz
Participant
Posted on 14 kwietnia 2005 at 16:43

"Rogaliki z bia³ego sera"

Sk³adniki:
25 dag m±ki
25 dag margaryny
25 dag bia³ego sera
d¿em o dowolnym smaku
cukier

Sposób wykonania:
Z m±ki, margaryny i utartego sera zagnie¶æ ciasto i pozostawiæ w ch³odnym miejscu na co najmniej 1 godzinê, a¿ dobrze siê sch³odzi. Nastêpnie rozwa³kowaæ i wycinaæ z ciasta ¶redniej wielko¶ci trójk±ty. Nape³niæ d¿emem, uformowaæ ma³e rogaliki i prze³o¿yæ na blachê – piec w nagrzanym do oko³o 170 C piekarniku przez oko³o 15-20 minut, na z³oty kolor. Po wyjêciu posypaæ na gor±co cukrem.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Post edited by: Xawier, at: 2005/04/14 14:48

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email