Re:Partia nr 11

Home Forums Forum Konkursowe Drugi Konkurs Pychotki Partia nr 11 Re:Partia nr 11

Mateusz
Participant
Posted on 15 kwietnia 2005 at 10:04

"Faworki"

Sk³adniki:
30 dag m±ki
4 ¿ó³tka
2 ³y¿ki ¶mietany
5 dag cukru pudru
1 ³y¿ka spirytusu
50 dag smalcu do sma¿enia
cukier puder do posypania

Sposóv wykonania:
M±kê przesiaæ przez sito, dodaæ ¿ó³tka, cukier, ¶mietanê, spirytusi zagnie¶æ ciasto, jak na pierogi. Dok³adnie wyrobiæ i wybiæ wa³kiem, by siê napowietrzy³o. Od³o¿yæ na godzinê do lodówki, a nastêpnie cienko rozwa³kowaæ i pokroiæ na paski o d³ugo¶ci 12 cm i szeroko¶ci oko³o 3 cm. Naci±æ wzd³u¿ przez ¶rodek, przez powsta³y otwór prze³o¿yæ jeden konieæ i przeci±gn±æ. Sma¿yæ na rozgrzanym t³uszczu na jasnoz³oty kolor. Po usma¿eniu faworki u³o¿yæ dla os±czenia na bibule, nastêpnie prze³o¿yæ na pó³misek i posypaæ cukrem pudrem.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email