Re:Partia nr 11

Home Forums Forum Konkursowe Drugi Konkurs Pychotki Partia nr 11 Re:Partia nr 11

Mateusz
Participant
Posted on 14 kwietnia 2005 at 17:52

"Mazurek cygañski"

Sk³adniki:
5 jajek
4 p³askie ³y¿ki m±ki ziemniaczanej
4 czubate ³y¿ki cukru
5 dag rodzynek
5 dag sma¿onej posiekanej skórki pomarañczowej
5 dag pokrajanych migda³ków
5 dag po³amanych orzechów
5 dag pokrojonych w paski miêkkich suszonych ¶liwek
mas³o
1 ³y¿ka m±ki
2 ³y¿ki bu³ki tartej

Sposób wykonania:
Wszytkie bakalie obsypaæ ³y¿k± m±ki. Oddzieliæ ¿ó³tka od bia³ek. Z bia³ek ubiæ sztywn± pianê. ¯ó³tka utrzeæ z cukrem, dodawaæ do nich po trochu m±kê, ca³y czas mieszaj±c, wymieszaæ z pian±. Otrzyman± masê wymieszaæ z bakaliami i roz³o¿yæ na wysmarowanej mas³em i wysypanej bu³k± tart± blasze na grubo¶æ 1cm. Wstawiæ do ¶rednio nagrzanego piekarnika i piec na z³oty kolor.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email