Re:Partia nr 10

Home Forums Re:Partia nr 10

Eugeniusz
Participant
Posted on 2 kwietnia 2005 at 17:12

[b]Ciastka francuskie z mas± truskawkow±[/b]

Sk³adniki:
Ciasto ma¶lane:
30 dag mas³a lub margaryny,
10 dag m±ki

Ciasto podstawowe:
20 dag m±ki,
1/2 jaja,
woda,
1/2 ³y¿ki octu 6%

Masa:
80 dag truskawek,
40 dag cukru,
1/2 szklanki wody,
1 cytryna,
5-10 dag migda³ów,
cukier waniliowy

Sposób przyrz±dzenia:
Przyrz±dziæ ciasto ma¶lane. M±kê przesiaæ na stolnicê, wy³o¿yæ t³uszcz i szerokim no¿em dok³adnie posiekaæ na jednolit± masê. Przyrz±dziæ ciasto podstawowe. M±kê przesiaæ na stolnicê, zrobiæ do³ek, wbiæ jajko; dodaæ ocet i tyle wody, aby zagnie¶æ ciasto jak na pierogi, starannie je wyrabiaj±c, rozwa³kowaæ nadaj±c mu kszta³t ko³a, zostawiaj±c ¶rodek placka nieco grubszy. U³o¿yæ na ¶rodku ciasto ma¶lane uformowane w prostok±t. Z³o¿yæ ciasto w kopertê, sk³adaj±c do ¶rodka cztery rogi i wa³kowaæ przyciskaj±c lekko. Nadaæ mu formê prostok±ta, z³o¿yæ na 3 czê¶ci, schowaæ do lodówki. W odstêpach 15-20 min trzykrotnie powtórzyæ wa³kowanie. Ostatni raz rozwa³kowaæ ciasto na grubo¶æ 1 cm, wy³o¿yæ na blachê, wstawiæ do bardzo gor±cego piekarnika (ponad 250C), piec ok. 15 min. Gdy zrumieni siê na jasnoz³oty kolor, wyj±æ i ostudziæ. Pokrajaæ w pasy o boku 10 cm Przyrz±dziæ masê. Ugotowaæ syrop 2 stopnia z cukru i wody. Cukier zalaæ wrz±tkiem i gotowaæ na silnym ogniu pod przykryciem czêsto mieszaj±c a¿ siê rozpu¶ci. Zwil¿onym pêdzelkiem obmywaæ boki rondelka, aby cukier nie krystalizowa³. Zrobiæ próbê: gdy kropla syropu puszczona z ³y¿ki ci±gnie za sob± nitkê syrop jest gotów. Migda³y sparzyæ, obraæ ze skórki, posiekaæ. Truskawki przebraæ, umyæ, osaczyæ, usun±æ szypu³ki i przetrzeæ przez gêste sito lub zmiksowaæ. Dodaæ sok z cytryny. Po³±czyæ z syropem i gotowaæ na silnym ogniu do przezroczysto¶ci. Gdy masa jest gêsta, dodaæ migda³y i cukier waniliowy. Mas± przek³adaæ pasy upieczonego ciasta francuskiego i cienkim, ostrym no¿em krajaæ w poprzek na porcje szeroko¶ci 3 cm.
autor: Z.Wodecki

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email