Re:Partia nr 10

Home Forums Re:Partia nr 10

Eugeniusz
Participant
Posted on 2 kwietnia 2005 at 17:02

[b]Ciastka "Je¿yki"[/b]

Sk³adniki:
kostka mas³a (20 dag)
kilka ³y¿ek miodu (3-5)
kilka ³y¿ek cukru pudru (3-5)
2-3 ³y¿ki kakao (kawy rozpuszczalnej)
paczka p³atków kukurydzianych (250 g, np. Nestle)

Sposób przyrz±dzenia:
Rozpu¶ciæ i zagotowaæ wszystko oprócz p³atków. P³atki pognie¶æ w torebce (jak s± du¿e, to mocno kalecz±), wsypaæ do garnka z reszt± rozpuszczonych sk³adników, wymieszaæ. Nak³adaæ ³y¿k± na talerze formuj±c niedu¿e, do¶æ zwarte kupki 🙂 (trochê mêcz±ce, ale warto) i do lodówki. Pobyt w lodówce uczyni je bardziej zwartymi, bêdzie je mo¿na trzymaæ palcami.
Po wsypaniu i wymieszaniu p³atków masa powinna wygl±daæ jak p³atki w
masie kakaowej, a nie odwrotnie, nie mo¿e byæ p³ynna. W zale¿no¶ci od
ilo¶ci i jako¶ci miodu, je¶li wychodzi zbyt p³ynna, mo¿e byæ konieczne
dosypanie nieco wiêcej p³atków.
Du¿e znaczenie ma te¿ jako¶æ mas³a, mo¿na je zast±piæ margaryn± (Zwyk³a,
Palma) w ca³o¶ci lub czê¶ci, ale margaryna, dla mnie przynajmniej, jest
wyczuwalna. W ka¿dym razie musi to byæ t³uszcz twardy, ¿adne tam mas³a z
olejem czy tym podobne.
autor: nutinka

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email