Re:Partia nr 10

Home Forums Re:Partia nr 10

Eugeniusz
Participant
Posted on 2 kwietnia 2005 at 17:00

[b]Ciasteczka z m±ki ry¿owej[/b]

Sk³adniki:
25 dag m±ki ry¿owej,
10 dag cukru pudru,
15 dag mas³a,
olejek migda³owy,
gar¶æ migda³ów i/lub orzechów

Sposób przyrz±dzenia:
Wymieszaæ m±kê ry¿ow± i cukier puder, zagnie¶æ z mas³em i olejkiem migda³owym. Formowaæ kulki wielko¶ci orzecha w³oskiego, w ka¿d± kulkê wcisn±æ migda³ lub orzech. Uk³adaæ na pergaminie w do¶æ du¿ej odleg³o¶ci od siebie. Piec na z³oty kolor.
autor: ??? (nieznany)

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email