Re:Partia nr 10

Home Forums Re:Partia nr 10

Eugeniusz
Participant
Posted on 2 kwietnia 2005 at 16:48

[b]Ciasteczka pistacjowe[/b]

Sk³adniki:
10 dag pistacji
20 dag m±ki
15 dag mas³a
15 dag cukru
1 cukier waniliowy
2 ¿ó³tka
sól
1 opak. bia³ej polewy czekoladowej
owoce kandyzowane i pistacje do dekoracji

Sposób przyrz±dzenia:
Pistacje, je¶li s± solone, zalaæ wrz±tkiem. Dziêki temu pozbêdziemy siê s³onego smaku, a orzechy pozwol± siê ³atwo obraæ.
Obrane pistacje drobno zmieliæ lub posiekaæ, wymieszaæ z m±k±.
Z mas³a, cukru, cukru waniliowego, soli, ¿ó³tek i m±ki z pistacjami zagnie¶æ g³adkie ciasto. Z ciasta uformowaæ 4 wa³eczki o ¶rednicy 4 cm, zawin±æ w foliê spo¿ywcz±, ch³odziæ ok. 60 minut.
Ka¿dy z wa³eczków podzieliæ na 10 czê¶ci. Z ka¿dej porcji uformowaæ miêkk± kulkê, lekko j± sp³aszczyæ i zrobiæ w niej mocne wg³êbienie.
Ciastka u³o¿yæ na blasze wy³o¿onej pergaminem i piec w 180 stopniach oko³o 15 minut (uwaga bardzo rosn±!).
Po upieczeniu ciastka wystudziæ a w zag³êbienie wlaæ odrobinê polewy czekoladowej, udekorowaæ pistacjami i owocami.
Po zastygniêciu polewy, przechowywaæ w metalowej puszce.
autor: aganiok

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email