Re:Partia nr 1

Home Forums Re:Partia nr 1

Magda
Participant
Posted on 4 lutego 2005 at 21:58

I jeszcze raz s³odki drobiazg, czyli:

Ró¿ane ro¿ki
3 szkl. m±ki
25 dag mas³a
1 szkl. ¶mietany
konfitury ró¿ane (mo¿e byæ tarta ró¿a)
cukier puder

M±kê posiekaæ z t³uszczem, dodaæ ¶mietanê i wyrobiæ ciasto. Uformowaæ z niego kulê, owin±æ foli± i w³o¿yæ na ok. dwie godziny do lodówki.Po wyjêciu z lodówki, ciasto podziliæ na czê¶ci i cienko rozwa³kowaæ na ko³a o ¶rednicy ok. 30 cm. Podzieliæ na 6 lub 8 trójk±tów. W szerszym koñcu ka¿dego z nich uk³adaæ po 1/2 ³y¿eczki konfitur i zwijaæ ro¿ki zaczynaj±c w³a¶nie od tego brzegu. U³o¿yæ na blaszce w do¶æ du¿ych odstêpach. Piec na jasnoz³oty kolor. Gdy lekko przestygn±, mo¿na posypaæ je cukrem pudrem.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email