Re:Partia nr 1

Home Forums Re:Partia nr 1

Katarzyna
Participant
Posted on 29 stycznia 2005 at 12:26

Uwielbiam oliwki. Grzebi±c parê dni temu w starych wycinkach kulinarnych z gazet natknê³am siê na interesuj±cy przepis na OLIWKI POLSKIE. Nie robi³am, nie sprawdzi³am, ale latem na pewno zrobiê, a tymczasem podrzucam Wam:
¶liwki okr±g³ego gatunku, a z braku tych, jakie kto ma, gdy dorosn± do wielko¶ci ga³ki muszkato³owej zbieraæ zielone, uk³adaæ do s³ojów i zalaæ wod± zimn± przegotowan± z sol± i zszumowan±. Na wierzch nalaæ oliwy, obwi±zaæ grubym papierem i pêcherzem (?). Bior±c do u¿ytku, pestkê ostro¿nie wyj±æ no¿ykiem. Soli braæ 20 dag na dwa litry wody.

S±dz±c po s³ownictwie i sk³adni to musi byæ ca³kiem stary przepis, ale nie mam pojêcia sk±d i z jakiego czasu.
Pozdrawiam B.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email