Re:Partia nr 1

Home Forums Re:Partia nr 1

Katarzyna
Participant
Posted on 26 stycznia 2005 at 17:52

Niezbyt czêsto jadam miêso, czasami potrafiê miesi±cami nie ruszyæ, co nie znaczy, ¿e nie lubiê. Jednym z moich ulubionych miêsnych dañ jest BIA£A KIE£BASA ZAPIEKANA.
1 kg bia³ej kie³basy (u¿ywam surowej, do tej parzonej nie mam zaufania)
2 cebule
g³ówka czosnku
smalec (albo inny t³uszcz)
– naczynie ¿aroodporne smarujê t³uszczem i ciasno uk³adam w nim ponak³uwan± kie³basê,
– obk³adam j± z±bkami czosnku i cebul± pokrojon± w kr±¿ki, wtykaj±c je miêdzy kie³basê i na wierzch,
– wstawiam do piekarnika (200 stopni) na oko³o godzinê.

Mo¿na je¶æ na ciep³o i na zimno, jako osobne danie, na chleb, jak kto woli. Smacznego B.

Post edited by: Bazylia, at: 2005/01/26 23:50

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email