Re:Partia nr 1

Home Forums Re:Partia nr 1

Katarzyna
Participant
Posted on 21 stycznia 2005 at 17:23

Dwa lata temu by³am z przyjació³mi na wyprawie grzybowej w lasach w okolicy Pi³y i z grzybów tam zebranych ugotowa³am na miejscu pyszn± BIWAKOW¡ ZUPÊ GRZYBOW¡. I by³y to same prawdziwki i ko¼larze, wiêc grzyby szlachetne. Oto przepis:
oko³o 1 kg grzybów
olej/oliwa
zakwaszana ¶mietana
cebula
oko³o 1 kg ziemniaków
sól pieprz
– zeszkli³am w rondlu na oleju cebulê,
– w³o¿y³am oczyszczone i pokrojone grzyby i sma¿y³am przez parê minut,
– doprawi³am, doda³am pokrojone w kostkê ziemniaki, dola³am trochê wody i na ma³ym ogniu podgotowa³am trochê (do miêkko¶ci ziemniaków),
– po wy³±czeniu wla³am ¶mietanê i poda³am z chlebem.
Zajadali¶my siê tym, a¿ nam siê uszy trzês³y, byæ mo¿e dlatego, ¿e byli¶my g³odni, mo¿e to sprawka ¶wie¿ego powietrza, a mo¿e wszystko razem. Mmmmm, wspomnienia ….

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email