Re:Partia 7

Home Forums Re:Partia 7

Edyta
Participant
Posted on 17 marca 2005 at 14:24

[b]Kurczak w sezamie II[/b]

[i]Sk³adniki:[/i]
[li]3 piersi kurczaka[/li]
Marynata:
[li]2 ³y¿ki jasnego sosu sojowego[/li]
[li]1 ³y¿ka wina albo sherry[/li]
[li]1 ³y¿eczka oleju sezamowego[/li]
[li]2 ³y¿ki m±ki[/li]
[li]2 ³yzki wody[/li]
[li]2 ³y¿ki m±ki kukurydzianej[/li]
[li]1/4 ³y¿eczki proszku do pieczenia[/li]
[li]1/4 ³y¿eczki sody[/li]
[li]1 ³y¿eczka oleju ro¶linnego[/li]
Sos do kurczaka:
[li]1/2 szklanki wody[/li]
[li]1 szklanka roso³u[/li]
[li]1/4 szklanki m±ki kukurydzianej[/li]
[li]1 szklanka cukru[/li]
[li]2 ³y¿ki ciemnego sosu sojowego[/li]
[li]2 ³y¿ki oleju sezamowego[/li]
[li]1/4 ³y¿eczki chilli[/li]
[li]2-3 ³y¿ki pra¿onych nasion sezamu[/li]
[li]oko³o 3 szklanek oleju orzechowego do g³êbokiego sma¿enia[/li]

[i]Sposób wykonania:[/i]
Upra¿yæ nasiona sezamu.
I sposób: Patelniê nagrzaæ, nie smarowaæ t³uszczem. W³o¿yæ ziarna sezamu i potrz±saæ patelni± co pewien czas. Wy³±czyæ gdy ziarna zrobi± siê br±zowe.
II sposób: Nagrzaæ piekarnik do 160 stopni C. Na blaszce u³o¿yæ nasiona sezamu i piec a¿ nasiona stan± siê br±zowe.
Przygotowanie sezamu na patelni trwa od 3 do 5 minut. W piekarniku od 10 do 15. Sezam mo¿na przechowywaæ (gdy ostygnie ) w zamkniêtym s³oiku, w temperaturze pokojowej.
Kurczaka poci±æ na kawa³ki oko³o 2 cm-owe. Po³±czyæ wszystkie sk³adniki marynaty dobrze wymieszaæ. W³o¿yæ do niej kurczaka i marynowaæ przynajmniej 20 minut.
W tym czasie zacz±æ przyrz±dzaæ sos: wszystkie sk³adniki dok³adnie wymieszaæ, przelaæ do garnka i doprowadziæ do wrzenia, mieszaj±c od czasu do czasu. Zmniejszyæ ogieñ. Trzymaæ na ogniu dopóki nie usma¿ymy kurczaka.
Rozgrzaæ olej orzechowy na patelni lub we frytkownicy. Wrzucaæ po kilka kawa³ków kurczaka, ods±czaæ t³uszcz rêcznikiem papierowym po wyjêciu. Tu¿ przed zakoñczeniem sma¿enia ponownie zwiêkszyæ temperaturê pod sosem i zagotowaæ. Wy³o¿yæ kurczaka na talerz, posypaæ sezamem i zalaæ sosem. Podawaæ z ry¿em. Mo¿na te¿ po³o¿yæ kilka ugotowanych broku³ów.

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)

Post edited by: mudzia, at: 2005/03/17 12:15

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email