Re:Partia 7

Home Forums Re:Partia 7

Mateusz
Participant
Posted on 16 marca 2005 at 21:40

"Ruloniki wo³owe"

Sk³adniki:
50 dag wo³owniny bez ko¶ci
15 dag s³oniny
1 du¿y kwaszony ogórek
3 suszone grzybki
3 ³y¿ki m±ki
0.25 szklanki ¶mietany
sól, pieprz
t³uszcz do sma¿enia

Sposób wykonania:
Miêso pokroiæ na w±skie, do¶æ d³ugie paski, posypaæ sol± i pieprzem, po³o¿yæ na ka¿dym wzd³u¿ cienki paseczek s³oniny i w poprzek æwiartkê kiszonego ogórka. Ka¿dy plaster zwin±æ w rulonik, obtoczyæ w m±ce, spi±æ wyka³aczk±. Tak przygotowane ruloniki dobrze obsma¿yæ na mono rozgrzanym t³uszczu, Prze³o¿yæ do garnka, podlaæ odrobin± wody, dodaæ namoczone wcze¶niej suszone grzyby i dusoæ pod przykryciem, a¿ miêso bêdzie miêkkie (oko³o 1.5 godziny). Rozrobiæ w kubku ¶mietanê, dolaæ do niej wywaru z miêsa, rozmieszaæ, dodaæ do sosu i jeszcze chwilê pogotowaæ.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email