Re:Partia 7

Home Forums Re:Partia 7

Mateusz
Participant
Posted on 16 marca 2005 at 21:14

"Polêdwica wo³owa z suszonymi ¶liwkami"

Sk³adniki:
70-80 dag polêdwicy
8 plastrów chudego, wêdzonego boczku
2 cebule
10 dag suszonych ¶liwek
8 ³y¿ek przecieru pomidorowego
smalec
sól, pieprz

Sposób wykonania:
Sliwki namoczyæ w wodzie, co najmniej na godzinê, tak aby napêcznia³y. Miêso umyæ, oczy¶ciæ z b³on, pokroiæ na ¶reniej grubo¶ci plastry i zbiæ ka¿dy kawa³ek t³uczkiem. Posoliæ i popieprzyæ, a nastêpnie z jednej stron posmarowaæ przecierem pomidorowym. Na przecier po³o¿yæ plasterek boczku, cebuli i jedn± suszon± ¶liwkê. Zwin±æ ka¿dy plasterek w rulonik i spi±æ wyka³aczk±. Rozgrzaæ smalec w rondlu, u³o¿yæ ciasno ruloniki, zrumieniæ z obu stron, nastêpnie przykêciæ gaz, podlaæ trochê wody i dusiæ a¿ bêd± miêkkie, oko³o1 godziny.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email